Óvodánkat, a Holdfény Utcai Óvodát 2008-ban alapította Budaörs Város Önkormányzata. A Holdfény Utcai Óvoda a város nyugati részén a lakótelep mellett helyezkedik el, modern, tágas, minden igényt kielégítő környezetben.

Az óvoda tágas csoportszobákkal rendelkezik, mindegyikhez külön gyermekmosdó biztosított. A csoportszobák jól felszereltek megfelelő számú, és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, gyermekkönyvvel, természetsarokkal.

Tornaszobánk 100 m2-es, külön egyéni fejlesztő szoba áll fejlesztőpedagógusunk, és a logopédus (Szakszolgálat munkatársa) rendelkezésére. Óvónőink számára jól felszerelt (szakmai könyvtár, eszközök) nevelőtestületi szoba áll. A fent említett helyiségeken kívül nagyméretű aulával is rendelkezünk, mely megfelelő lehetőséget biztosít közösségi rendezvényekre. Óvodaudvarunk korszerű, esztétikus játékokkal felszerelt, a mobil eszközök (biciklik, rollerek, labdák, homokozó játékok) is óvodásaink rendelkezésére állnak.

Személyi és tárgyi feltételrendszerünk jó, egy-egy csoportban két óvónő és egy dadus néni dolgozik, pedagógiai asszisztensünk is van. Pedagógusaink közül többen másoddiplomával, további szakképzettséggel is rendelkeznek. Szakembereink igénye a folyamatos képzés, önképzés, nevelőmunkánkat fejlesztő pedagógus, pszichológus és logopédus is segítik.

Helyi nevelési programunk kiemelt területei a következők: művészeti nevelés, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Ezekkel a területekkel óvodai nevelésünket igyekszünk élménydúsabbá, gazdagabbá tenni, az esélyegyenlőséget biztosítani óvodásainknak.

Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a játékot helyezzük minden elé, megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk e tevékenységi formának. A foglalkozások /kötelező és kötetlenek/ a gyermekek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő játékos tevékenységek.

Részt veszünk a városban az óvodások részére szervezet rendezvényeken, bábelőadásokat hívunk, illetve előadásokra mennek óvodásaink.

Az óvodai élet hétköznapjait a hagyományos ünnepek – pl. Mikulás, Karácsony, Húsvét – teszik színesebbé, élményt adóvá. Évente három alkalommal kiállítást rendezünk óvodánk aulájában.

A 2009-10-es nevelési évben óvodánk részt vett a TÁMOP 3.1.4-09/1. Kompetencia alapú nevelés, oktatás Budaörs közoktatási intézményeiben című pályázaton.  Pedagógusaink több továbbképzésen vehettek részt, belső innováció kidolgozására is sor került. A 2010-11-es nevelési évtől mindegyik csoportunkban bevezetésre került ez a program.

Pedagógiai alapelveink a következők:

 • A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, megerősítése, mely a szereteten és megbecsülésen alapul.
 • Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésével képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, esélyegyenlőség elvének biztosítására.
 • A gyermek nevelése elsősorban a család joga, melyet óvodánk sajátos eszközeivel kiegészít. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszünk.
 • A gyermeket különleges védelem illeti meg.
 • Az óvodás életkorban a gyermek alapvető tevékenysége, létformája a játék, ezért óvodai nevelésünkben is ez az alapvető tevékenységforma.
 • A természeti-, és tárgyi környezet megismerése, környezettudatos magatartás megalapozása.
 • Másság elfogadása, befogadó attitűd.
 • Olyan környezet biztosítása, mely igazodik a gyermekek szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, érzelmi biztonságot nyújt.

Pedagógiai alapelveink megvalósítása érdekében feladataink:

 • az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtése,
 • a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságnak megfelelő alakítása,
 • gyermeki közösségben végezhető, sokoldalú, életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő tevékenységek biztosítása, melyben segítjük a gyermeket a közösséghez való alkalmazkodásban, szociális kapcsolatai kialakításában,
 • életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő műveltségtartalmak közvetítése,
 • a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezet feltételeinek biztosítása,
 • az egészséges életmód alapjainak megteremtése.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó óvodai éveket biztosítsunk.

Maksainé Gecse Erika
óvodavezető